Algemene voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.modelers-heaven.be wordt u aangeboden door De Heer Van Breda Kurt, met ondernemingsnummer BE 0835.199.197 en zetel te 2530 Boechout, Oude Steenweg 59 (hierna de verkoper), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via www.modelers-heaven.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop en/of via e-mailverkeer.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.5 Modelers heaven behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst.


2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. 
In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

2.4 Indien de klant de overeenkomst binnen de 7 werkdagen (aangetekend) verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. 

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen (21% BTW) inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. Zowel margeregeling als standaard regeling zijn op onze artikels van toepassing. Opsplitsing zal gebeuren op eindfactuur.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. Modelers heaven is niet verantwoordelijk voor prijsstijgingen.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten die kan verhogen bij gecombineerde verzendingen of verzendingen buiten België.
 
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot standkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling

4.1 De betaling gebeurt steeds in EURO.

4.3 De artikels blijven in ieder geval eigendom van de verkoper totdat deze volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.

4.4 De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

4.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

5. Levering

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. De verkoper tracht de bestelde goederen te verzenden binnen de 5 werkdagen na betaling, indien de goederen op stock zijn.

5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

5.4 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz.

6. Verzakingsrecht

 

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De Europese wet van 2014 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet door gebruik te maken van het formulier op de site of via mail.

6.3 De goederen moeten dan binnen 14 dagen na de melding op kost van de koper samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon traceerbaar teruggestuurd worden naar:

                                                                                                         Modelers heaven - Oude Steenweg 59 - 2530 Boechout

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. Ook terugzendingen die niet binnen bovenvermelde termijn toekomen waarvan de tracering niet aangetoond kan worden zullen niet vergoed worden.

6.5 Ten laatste 14 dagen na de melding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van retourzending of de oorspronkelijke verzendingskosten wanneer slechts een deel van de aankopen teruggestuurd wordt.. 

7. Privacy

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke account om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.

7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Alle opties van de GDPR richtlijn van 25 mei 2018 worden ook via de site aangeboden ter bescherming van de privacy.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

8. Garantie

8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Van zelfsprekend vallen slijtage, verkeerdelijk gebruik en valschade niet binnen onze garantie.

9. Toepasselijk recht

 

9.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.